ทำอย่างไรจึงจะให้นักเรียนในโรงเรียนเรา ซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ได้ตระหนักถึง การรวมพลังสร้างจิตสำนึกร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


             รายวิชาภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ซึ่งเป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามรอยพอเพียง  ครูเริ่มจากการตั้งคำถาม


              “ทำอย่างไรจึงจะให้นักเรียนในโรงเรียนเรา ซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ได้ตระหนักถึงการรวมพลังสร้างจิตสำนึกร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”  นักเรียนที่สอนในระดับชั้นนี้ มีจำนวน ๒๔  คน ระดมความคิดร่วมกันโดยเริ่มต้นจากการเขียนโครงการสายสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าจัดในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ อาคารสักทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก


โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้


  ๑.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมชนเผ่าของตนเอง
  ๒.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า
  ๓.  เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามรอยพ่อแบบพอเพียง