กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่ารปค. 55 กับ SCB
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า โดยเข้าสัมภาษณ์และศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าในพื้นที่ หมู่บ้านห้วยจะกือ บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่า ร่วมกันอนุรักษ์ และคงอยู่ในวิถีแบบดั้งเดิมสืบไปโดยมีครู เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ นักเรียน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

­