ขยายผลเครือข่ายตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียงและแนะแนวการศึกษาต่อ