สงขลาพัฒน์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

­

­

­

             เมื่อวันที่  11  - 12  ตุลาคม  2555 ที่ผ่านมา  ครูแกนนำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ให้ความสนใจและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจสูงแสดงถึงพลังความสามัคคีขององค์กร โดยมีนางศรีจิต  ขวัญแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนา  รองผู้อำนวยการ  คณะครู  และบุคลากรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

­