อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง