แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

              แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง รหัสวิชา ส 22103 รายวิชา สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


             อธิบายและสามารถปฎิบัติพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง และนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง