แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.6

            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความหวังว่า  เมื่อผู้เรียนภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  แสวงหาความรู้  และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายองประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอดความคิดและประชาสัมพันธ์  วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  วิสัยทัศน์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก


             วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  “มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนางานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นคนดี  มีคุณธรรม”  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรขั้นพื้นฐานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  จึงมีความคาดหวังว่า  เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  รวมทั้งมีความรู้วามเข้าใจในเรื่องและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอดความคิด  วิทยาการศิลปวัฒนธรรมของไทยและชนเผ่าไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์