โรงเรียนบ้างทุ่งโม่ง จังหวัดพิจิตร มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา