เว็บไซต์การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
ร่วมติดตามเวทีสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" วันที่ 29 มิ.ย. 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

งานสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม