ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม ทิศทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21"
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

คลิปที่ 1


­

คลิปที่ 2


คลิปที่ 3


คลิปที่ 4


หัวเรื่อง : การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม ทิศทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21"

บรรยายโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ชื่องานเวที : เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม"

วัน / สถานที่ : วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

เนื้อหาโดยย่อ : มหาวิทยาลัยยุคใหม่ต้องปรับตัวเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านชีวิตจริง

จัดโดย : โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมคลิปที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 คลิป

เอกสารถอดความ

ชมข้อมูลกิจกรรมได้ที่นี่

­