เอกสารเล่มเล็กฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ผู้เขียนได้ไปพูดคุยกับกรณีตัวอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจำนวนหนึ่ง จากหลายๆ กรณีเด่น มีเป้าหมายเพื่อที่ต้องการจะสื่อสารวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เรื่องราวของการทำงานของคน และองค์กร การใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี การมีจิตอาสา เสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อชุมชนของตนเอง และกระจายไปสู่ชุมชนอื่น