อบต.แม่ทาเปิดประชุมร่วมเยาวชน ถกแผนจัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนท้องถิ่น

­

นายกอบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ร่วมวางแผนจัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนแม่ทารุ่นที่ 4 ต้นเดือนธันวาคมนี้ เชื่อมั่นเยาวชนไม่ทิ้งบ้านเกิด

­

­

นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน เป็นสุข(สรส.) ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อบต.แม่ทา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชนและตัวแทนเยาวชนท้องถิ่น จาก 7 หมู่บ้านในตำบลแม่ทา เพื่อวางแนวทางจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนนำเยาวชนแม่ทารุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคมนี้

นายก อบต.แม่ทา กล่าวถึงผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ว่า “กลุ่มเยาวชนอยากพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้นำ มีความกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ และวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นกิจกรรมในค่ายต้องตอบโจทย์ของเยาวชน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลแม่ทาให้มีความเข้มแข็ง
โดยคาดว่าจะมีเด็กๆ สนใจเป็นแนวร่วมสานต่องานเยาวชนรุ่นต่อไปด้วย”

­

­

­

นายกนกศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตำบลแม่ทามีการรวมกลุ่มเยาวชนมาหลายรุ่น ตนจึงเชื่อมั่นว่าหากสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เห็นคุณค่าของตนเองและทรัพยากรในท้องถิ่น เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนทิศทางของชุมชนในอนาคต นายกนกศักดิ์ ยกตัวอย่างตนเองที่สมัยเด็กๆ เคยเป็นประธานกลุ่มเยาวชนแม่ทามาด้วยเช่นกัน “ดังนั้นวันหนึ่งเยาวชนกลุ่มนี้อาจเติบโตมาเป็นนายกอบต. แทนผม”

“กลุ่มเยาวชนแม่ทาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชน สามารถชักชวนเด็กทั้ง 7 หมู่บ้านมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ เช่น การสร้างฝายหรือปลูกป่า พบว่าเมื่อเด็กๆ รู้จักคุ้นเคยกัน ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเด็กแต่ละหมู่บ้านมีน้อยลงซึ่งแต่เดิมถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ อบต.ต้องเร่งแก้ไข” นายกนกศักดิ์ กล่าว

­

ทั้งนี้ นอกจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนแม่ทาระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคมนี้แล้ว นายกอบต.แม่ทาจะเป็นประธานเปิดเวทีทำความเข้าใจและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนจากผู้นำตำบลแม่ทา เพื่อเข้ามาดูแลการทำงานของกลุ่มเยาวชนแม่ทาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ด้วย

­

­

­