ถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนของภาคีเครือข่าย : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
กระบวนการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน (น้องอิ๋ว)