การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานสมอง ฐานใจ และฐานมืออย่างสมดุล ระหว่างผู้เรียนรู้กับผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า“กระบวนกร” โดยใช้ระยะเวลา 10 วันอย่างต่อเนื่องในการร่วมเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่การมองเห็นคุณค่าภายในตน โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ทรัพย์ อำนาจและสถานะ แต่มุ่งบ่มเพาะอริยทรัพย์ภายในให้งอกงาม


คณะผู้จัดทำฯ จึงได้เรียบเรียงเนื้อหาความรู้ เครื่องมือ และทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำเป็น “หนังสือคู่มือหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน” ตัวอย่างความสำเร็จจากค่ายพัฒนาแกนนำ

ดาวน์โหลด: youth empowerment_for web-small.pdf