ค่ายนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ 15 วัน พิสูจน์พฤติกรรมดีสร้างได้ถ้าผู้ใหญ่ช่วยกัน ด้วยแนวคิด เด็ก เยาวชน ต้องถูก....