หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และมูลนิธิสยามกัมมาจล หนังสือเล่มนี้ สรส. ได้นำประสบการณ์ องค์ความรู้ ที่ได้จากการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) รวมทั้งประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการทำงานกับชุมชน ถอดบทเรียน พัฒนาเป็นหลักสูตร "นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว" เพื่อขยายผลของประสบการณ์และองค์ความรู้ไปสู่ทีมงานของ อปท. ให้มีขีดความสามารถในการเป็น "นักถักทอ" ทุนทางสังคมของชุมชน โดยความร่วมมือของมูลนิธิสยามกัมมาจลและสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. อยู่แล้ว