“เชื่อมร้อยและถักทอ” บทเรียนความสำเร็จของนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 1 ในการสร้างกลไกพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น

 

การพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง (Active citizen) คือ เป้าหมายหลักในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและศักยภาพภายในตนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อปรับทัศนคติและมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาเยาวชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปลี่ยนจากเยาวชนที่เป็น “ภาระ” ให้กลายเป็น“พลัง” ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย โดยเน้นแนวทางการทำงานที่เปิดโอกาสและพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เยาวชน “ร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมรับผิดชอบ” โดยมีผู้ใหญ่ทำหน้าที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนหรือเป็น “พี่เลี้ยง” ให้คำปรึกษา แนะนำหลักคิดและแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการดำเนิน “โครงงานชุมชน (Community Project)” ที่เน้น “พื้นที่เป็นตัวตั้ง” และเป็นโจทย์ร่วมของชุมชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสและพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ “สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง” จนเกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็น “เครือข่ายแกนนำเยาวชน”เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยง สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในชุมชน และสืบทอดภาวะผู้นำที่แท้จริงมีคุณธรรม จริยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง