ถอดบทเรียนความสำเร็จจากบุคคลตัวอย่างของทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 1 และรุ่น 2 เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจในการทำงาน ภายใต้บทบาท และภารกิจของ "นักถักทอชุมชน" ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้โจทย์ของชุมชน เป็นหัวใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น