“ความรู้” ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในโครงการอย่างเข้มข้น หนังสือ “ทำเนียบนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว” ซึ่งเปรียบเสมือน “แจกันดอกไม้” ที่รวบรวมเครือข่ายนักพัฒนา องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ส่วนมากล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับแถวหน้า หลายองค์กรมีเครือข่ายที่ทำงานอยู่ทั่วประเทศ บางองค์กรมียุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง บางองค์กรนอกจากจะมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก ยังสนับสนุนทั้งงบประมาณ และบุคลากรที่สามารถลงไปหนุนการทำงานของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที