ส่องทาง สร้างคน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ความสำเร็จจากบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็นผลงานบางส่วนของโครงการฯ ที่ได้รับการถ่ายทอดไว้ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ความรู้ สำหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือ “ส่องทาง สร้างคน” เล่มนี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังถือเป็นก้าวแรกของการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้เกิดเยาวชนจิตอาสาในชุมชน ซึ่งต้องมีการขยายผลและผลักดันให้มีก้าวต่อๆ ไปในการทำงาน โดยเป็นก้าวที่เกิดจากการเดินเคียงคู่ร่วมกันไประหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนของตนเอง