เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มแนวคิดเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน หลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว โดย "นายประเสริฐ สุขจิต "
ตำบลเมืองลีงมีพื้นที่ 18 หมู่บ้าน สำหรับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายหลักที่ได้แถลงต่อสภาว่าจะพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของเด็กและเยาวชนในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่มากมาย

“ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้คือเด็กท้องก่อนวัยอันควร และปัญหาเด็กว่างงานรวมกลุ่มกันทำเรื่องที่มีความเสี่ยง  พอมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนมา ผมจึงไม่ลังเลใจที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  ถ้ามองในสายตาของคนที่ไม่เห็นประโยชน์ของหลักสูตรนี้ จะมองว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เงินมาก  แต่ถ้าเห็นคุณค่าของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาพัฒนาชุมชนแล้ว ผมมองว่ามันคุ้มค่าเกินกว่าเม็ดเงินที่เราใช้ไป คุ้มค่าในเชิงของการเข้าไปถักทอและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

        “ทุนทางสังคม” ในตำบลเมืองลีงมีอยู่มากมาย  ทั้งสภาองค์กรชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวเอง คณะกรรมการที่มีความเข้มแข็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นระดับต้นๆ ของอำเภอ เพียงแต่ตำบลเมืองลีงยังไม่สามารถที่จะร้อยเชื่อมการทำงานกับต้นทุนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยที่ผ่านมาเราดูแลในเรื่องของการทำโครงการอาชีพ เราเพียงแต่นำเม็ดเงินไปพัฒนาอาชีพ แต่ไม่มีการต่อยอดหรือการพัฒนาที่ต่อเนื่องทำให้ที่ผ่านมาคนในชุมชนยังไม่มีศักยภาพพอ

       “ผมมองเห็นประโยชน์ของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มแนวคิดเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน หลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว เพราะถ้า อบต.เมืองลีง ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับชุมชนได้ การพัฒนาต่างๆ จะทำได้ยากมาก เพราะถ้าคนในชุมชนสามารถมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวชุมชนเอง การให้ความร่วมมือ การทำงานร่วมกันในท้องถิ่นก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น และนักถักทอชุมชนที่เข้ามาอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการก็จะสามารถถักทอร้อยต่อเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคือเห็นประโยชน์ที่ตรงกัน จะทำให้มีการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป แต่ทั้งนี้ตัวนักถักทอเองก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในเชิงของนโยบาย การสนับสนุน การประสานชุมชน”