วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21


         

“ผมขอ ร่วมบูชาคุณค่าของความเป็นครู และครูเพื่อศิษย์ ด้วยการถอดความหนังสือเล่มนี้ ที่จะพากเพียรทำเพื่อบูชาครู เป็นการลงเงิน ลงแรง (สมอง) และเวลาเพื่อร่วมสร้าง “บันเทิงชีวิตครู” โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว หวังผลต่ออนาคตของบ้านเมืองเป็นหลัก” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้เขียน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์