เหตุ “อาหาร” จะหมดจากบ้าน“แม่ลามาน้อย”แม่ฮ่องสอน “กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน” ไม่นิ่งดูดายชวน“บวชป่า”สร้างคลังอาหาร