ชวนน้องๆ... นอนกลางดิน... บนภูกระแต ซึมซับวิถีชีวิต... ปลูกจิตอนุรักษ์