จากภาพสะท้อนของเยาวชนเมืองน่านสู่ความหวังของคนไทยทั้งประเทศ