หนังสือถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจ.น่าน

 

หนังสือ เล่มนี้ที่สะท้อนกระบวนการลงมือทำที่ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก สำนึกพลเมืองต่อชุมชน สำนึกรักบ้านเกิด ที่มาจากการเรียนรู้และการลงมือทำเราหวังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตนี้ จะเป็น “พลัง” ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อสร้างสังคมแห่งความสันติสุขและมีความรักต่อบ้านเกิดของตัวเอง

­

สร้าง “พลเมืองรุ่นเยาว์” สานต่อ “อัตลักษณ์” เมืองน่านแม้จะเป็นเมืองเก่าที่มีการดำเนินชีวิตที่สงบงามด้วยวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ แต่ใช่ว่า “อัตลักษณ์” เหล่านี้จะยั่งยืนตลอดไป ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ ส่งผลให้คนน่านเริ่มห่างเหินกัน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามขาดการสืบทอด คนรุ่นปัจจุบันเริ่มไม่รู้จักตนเองและชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของคนเมืองน่าน ปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่กลุ่ม/องค์กรภายในจังหวัดน่านให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆ


 

ดาวน์โหลด: Nan Active Citizen-with cover.pdf