พลเมืองไทย 16-08-59 ตอน... พลังเยาวชน น่าน
กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนน่าน ได้แสดงศักยภาพ ผ่านโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี