หนังสือถอดบทเรียน พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1

 

หนังสือ“พลังเยาวชน เปลี่ยนโลก” เล่มนี้ที่สะท้อนกระบวนการลงมือทำที่ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เช่น ความรักในชุมชน สำนึกพลเมืองต่อชุมชน สำนึกรักบ้านเกิด ที่มาจากการเรียนรู้และการลงมือทำเราหวังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตนี้จะเป็น “พลัง” ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อสร้างสังคมแห่งความสันติสุขและมีความรักต่อบ้านเกิดของตัวเอง รวมทั้งเอาธุระต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันตก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใส่ใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตัวและมองโลกเชิงระบบ มีความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง เข้าใจประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเติบโตเป็นพลังของชาติต่อไป