หนังสือถอดบทเรียน พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2

 

ด้วยปณิธานว่า ชีวิตนี้ขอทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน จึงปักหลักทำงานสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างคน เตรียมพร้อมไว้รับมือกับอนาคตที่แขวนอยู่บนความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมการทำโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกจึงเป็นการเติมเต็มกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่อาจจะขาดหายไปในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ทำอยู่ในฐานะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามดังนั้นการทำงานต่อเนื่องในปีที่ 2 จึงยังคงปักหมุดการทำงานที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่เคยตั้งไว้คือ “โครงการเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ”