​การเรียนรู้แบบ ‘active learning’ ผ่านการทำ ‘community project’ ของเยาวชนในพื้นที่ภูมิสังคมภาคตะวันตก

­

การเรียนรู้แบบ ‘active learning’ ผ่านการทำ ‘community project’ ของเยาวชนในพื้นที่ภูมิสังคมภาคตะวันตก

ที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้ง “ครู” ในการทำบทบาทเป็นโคช พัฒนา “นักเรียน-นักศึกษา” ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศต.ที่ 21 และจิตสำนึกพลเมือง นำไปสู่การพัฒนา “คนในชุมชน” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน

­

งานมหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2523

สถานที่ อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์