จาก Active Learning สู่ Active citizen เส้นทางการสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21

 

สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงดังนั้นการศึกษาไทยจะต้องพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงนี้ให้ได้