หนังสือถอดบทเรียนเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 1

 

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนประสบการณ์การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปีที่ 1 ของโค้ชหรือพี่เลี้ยง ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และผลรูปธรรมการดำเนินโครงการของ
กลุ่มแกนนำเด็กเยาวชนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โครงการ

­

ก่อเกิดองค์ความรู้ บทเรียน ประสบการณ์ และรูปธรรม การดำเนินโครงการของกลุ่มแกนนำเด็กเยาวชน ผ่านกระบวนการคิดเอง ทำเองในพื้นที่จริง และชีวิตจริงที่มีพลังและคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังพลเมืองเยาวชนแห่งการตื่นรู้ ใหเ้ป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม