หนังสือถอดบทเรียนเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2

นังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนประสบการณ์การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปีที่ 2