บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง/บทบาท
นางสาวพิมพ์จันทร์ ชอบชื่น คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ/แกนนำกลุ่ม
เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาชัย นักเรียน/แกนนำกลุ่ม
เด็กหญิงนิภาดา บุญท่วม นักเรียน/แกนนำกลุ่ม
เด็กหญิงสุวนันท์ นาคนวล นักเรียน/แกนนำกลุ่ม
เด็กหญิงสิริวิมล ไชยภา ประธานนักเรียน/แกนนำกลุ่ม
นายประเสริฐศักดิ์ จันทอง รองประธานนักเรียน
นายเทวลิตร ทวีชาติ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวจิฑาภรณ์ นาคนวล คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม
เด็กชายกิตติภณ นาคนวล นักเรียน
๑๐ เด็กชายสิทธิโชค ไชยภา นักเรียน
๑๑ เด็กชายพัชรพล ผิวนวล นักเรียน
๑๒ นางสาวศรีสุดา ไชยภา นักเรียน
๑๓ เด็กชายธงชัย งามนัก นักเรียน
๑๔ เด็กหญิงวนิดา เสนาวุฒิ นักเรียน
๑๕ เด็กหญิงพลอยแก้ว แสงบุตร นักเรียน
๑๖ เด็กหญิงมลฤดี แสงบุตร นักเรียน
๑๗ เด็กหญิงสิริพร ชัยวิเศษ นักเรียน
๑๘ เด็กหญิงอรวรรณ ชัยวิเศษ นักเรียน
๑๙ เด็กหญิงอนุธิดา พันจันดา นักเรียน
๒๐ เด็กหญิงอภิญญา จิตโชติ นักเรียน
๒๑ เด็กหญิงอรอุมา นาคนวล นักเรียน
๒๒ เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเสริม นักเรียน
๒๓ นายวัชรพล นาคนวล นักเรียน
๒๔ นายอนุสิษฐ์ พันโนฤทธิ์ นักเรียน
๒๕ นางสาวทิพปภา นาคนวล นักเรียน
๒๖ นางอัมพร ไชยภา ผู้รู้ในชุมชน
๒๗ นางไทยนิมิต ทวีชาติ ผู้รู้
๒๘ นายนันทพงศ์ ชัยวิเศษ นักเรียน
๒๙ เด็กชายเจษฎา สมสา นักเรียน
๓๐ นางสาวปทุมรัตน์ จันทอง คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
๓๑ เด็กหญิงอรปรียา ชัยวิเศษ นักเรียน
๓๒ เด็กชายวุฒิชัย สามพิมพ์ นักเรียน
๓๓ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยวิเศษ นักเรียน
๓๔ เด็กชายสุริยศักดิ์ นาคนวล นักเรียน
๓๕ นางสาววรรณวิษา พันจันดา นักเรียน
๓๖ นางแสวง คำมา ผู้รู้ในชุมชน
๓๗ นายอนุชา อินตา นักเรียน
๓๘ นายศิริวัฒน์ ชัยวิเศษ คุณครู
๓๙ นางวงเดือน นาคนวล ผู้รู้ในชุมชน
๔๐ นางแสงมณี จันทอง ผู้รู้ในชุมชน
๔๑ นางแตง อินตะนัย ผู้รู้ในชุมชน
๔๒ นางสุรินทร์ ศิลาชัย ผู้รู้ในชุมชน
๔๓ นางสำเนียง นาคนวล ผู้รู้ในชุมชน
๔๔ นางจิตใส นาคนวล ผู้รู้ในชุมชน
๔๕ นางสาวอาทิตยา ทองสุข นักเรียน
๔๗ นายสายัณ บรรยงค์ นักเรียน