ข้อมูล Based line อบต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์