ข้อมูล Based line อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์