ข้อมูล Based line อบต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์