ข้อมูล Based line อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 2 อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช