4 ขั้นตอน วาดเขียน ถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน โดย ธรรมวรรณศิลป์ (โอเล่)

4 ขั้นตอน วาดเขียน- ถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน

โดยธรรมวรรณศิลป์ (โอเล่)


เครื่องมือการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเยาวชนปัจจุบันมีความสำคัญมาก ในค่ายเยาวชนปัจจุบัน จึงมีกระบวนกรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำการเรียนรู้ที่ตนเองมีประสบการณ์ มาสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน วันนี้ขอแนะนำ ค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นำกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบมาให้เยาวชนได้เรียนรู้กัน จึงขอนำเสนอจากเวทีนี้วันละหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้ได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ในวันที่ 24 สิงหาคม อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (โอเล่)ผู้จัดการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและการภาวนา พาเยาวชนเรียนรู้ ผ่าน “4 ขั้นตอน วาดเขียน- ถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน”

.............................

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการทําโครงงานได้ทบทวนและเรียนรู้จากกิจกรรมที่ทํา 2.เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มทักษะ ความรู้ และแรงบันดาลใจการถอดบทเรียนและการคิด สร้างสรรค์โครงงานโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 3.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนําเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีแกนนำเยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงชุมชนที่เป็นแกนนําในการทําโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์1.เทศบาลตำบลเมืองแก 2.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท 5.องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 6.องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ 7.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว วันที่24-26 สิงหาคม2561 ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

อ่านต้นฉบับถอดบทเรียนได้ที่นี่ .pdf

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่

­