­


­

เรื่อง (บรรยาย) : เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาไทย ๔.๐

บรรยายโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องานเวที : เวทีเสวนาโครงการ CONNEXT ED

วัน / สถานที่จัด : 10 มกราคม 2560ณ ห้อง common room ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เนื้อหาโดยย่อ : การศึกษาไทยจะบรรลุเป้าหมายในยุค 4.0 ต้องอาศัยปัจจัยอยู่หลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างนวัตกรรมในทุกงาน ทุกระดับของสังคม ซึ่งคนทุก (ทุกเพศ-วัย) ต้องเป็นผู้ทำงานอยู่บนพื้นฐานด้วยการมีความรู้ (Knowledge Worker) จนเกิดทักษะ และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ให้รู้จักการดำรงชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานวิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูจะต้องฝึกฝนตัวเอง พร้อมเปลี่ยนบทบาทและเปลี่ยนการทำงาน แบบเดิม ไปสู่การเป็น Change Agent เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยแบบเดิม ให้กลายเป็นระบบการศึกษาในยุค 4.0

จัดโดย : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ : โครงการ CONNEXT ED

­

เอกสารประกอบในเวที คลิก

เอกสารถอดความ คลิก

ภาพบรรยากาศในวงเสวนา คลิก

­

­

­

­

­

­

­

­