การใช้ศิลปะสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน (เด็กพิเศษ) โดยครูมอส - อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี นักศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา