เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ และพัฒนาการทุกช่วงวัย โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

­

ช่วงที่ 1 จิตวิทยาการเลี้ยงลูกตามพัฒนาการของทุกช่วงวัย


­

ช่วงที่ 2 พัฒนาการด้านสมอง EFสามารถอ่านเอกสารถอดความได้ที่ : ถอดความการบรรยาย-เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้-และพัฒนาการทุกช่วงวัย