แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดทักษะวินัยเชิงบวกและทักษะสมอง EF

โครงการ “ห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์”

“Executive Function (EF) : From Head to Heart

Learning and Development”

โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม)

วันที่ 22 มกราคม 2562

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ SCB Academy ชั้น 18

EF from Head to Heart.pdf