คลิปสรุป เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ ๑

­

พ่อแม่ร่วมกันเรียนรู้แนวคิดและฝึกปฏิบัติเครื่องมือ “งานบ้าน งานครัว งานสวน” และเข้าใจการใช้ศิลปะสีน้ำ (Painting) เพื่อเตรียมวิธีคิด เตรียมกาย และความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยในวัย 0-7 ปี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ “เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครั้งที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ อนุบาลบ้านรัก