สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย "เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 1"

โครงการห้องเรียนพ่อแม่

สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย

"เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 1"

โดย อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) และคณะครูอนุบาลบ้านรัก

และ อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส)

สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย "เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 1"