สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย "เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 2"

โครงการห้องเรียนพ่อแม่

สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครั้งที่ 2

โดย อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) และคณะครูอนุบาลบ้านรัก

และณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (ครูมัย)

­

สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย "เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 2"

­