เพลง เชื่อมร้อยความรู้สึก

"เพลง เชื่อมร้อยความรู้สึก"

--------------------------------------------------------- 

บทเพลงมีความหมายอย่างมากที่อนุบาลบ้านรัก 

--------------------------------------------------------- 

แม่ครูใช้บทเพลง บทกลอน ในการทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ต้องการ ให้เด็กได้เรียนรู้ ใช้เพลงเป็นการนำความรู้สึก ขณะเดียวกันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพาเด็ก ๆ เข้าสู่กิจกรรม หรือเป็นกาวเชื่อมในการเปลี่ยนกิจกรรม จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นเสียงจริงจากครู ที่เด็ก ๆ จะไม่ได้ฟังแค่เสียง แต่เสียงนำทุกอย่างในตัวครูออกมาให้เด็กรับรู้ อย่างละมุนภายในใจ

@ ห้องเรียนพ่อแม่ "เพลง เชื่อมร้อยความรู้สึก" ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ