งานบ้านช่วยสร้าง EF ให้ลูกได้อย่างไร

งานบ้านช่วยสร้าง EF ให้ลูกได้อย่างไร

--------------------------------------------------------

ช่วงวัยเด็กเล็กเป็นโอกาสทองที่เหมาะจะฝึก EF มากที่สุด เริ่มจากการทำงานบ้าน ที่เด็กจะฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน บริหารจัดการเวลา มีความคิดยืดหยุ่น นำไปสู่ความรับผิดชอบ โดยพ่อแม่มีบทบาทสำคัญที่จะต้องเปิดโอกาส ด้วยการมอบหมายให้ลูกได้ฝึกทำงานบ้านงานครัวงานสวน ทำไปด้วยกันกับลูก เพื่อให้ลูกทำได้ ทำเป็น ด้วยความมั่นใจ และพยายามเติบโตตามลูก

--------------------------------------------------------

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

การสร้างวินัยเชิงบวก โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 18 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่