ทฤษฎีกระจกเงา
"เด็กเล็กมีวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการลอกเลียนแบบ ที่อธิบายได้จาก “ทฤษฏีเซลล์กระจกเงา” พ่อแม่จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกๆ สัมผัสและซึมซับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก โดยมีผู้ใหญ่พาทำไปด้วยกันกับเด็ก"

--------------------------------------------------------

ในทางทฤษฏี สมองมนุษย์จะมีเซลล์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “เซลล์กระจกเงา” ซึ่งจะตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การเห็นภาพ และการได้กลิ่น เมื่อเด็กมองเห็นการกระทำนั้นมากๆเข้า ก็จะค่อยๆ ซึมซับ สุดท้ายก็จะเกิดการเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว โดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี เด็กยอมรับการเรียนรู้แบบนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยเด็ก ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องทำไปด้วยกันกับเด็ก เพื่อเป็นแบบให้เด็กได้ลอกเลียนและจดจำ และไม่ใช่สั่งให้ทำ หรือสาธิตการสอนแล้วให้เด็กทำ