นิทานก่อนนอน "ภูตจิ๋วกับช่างทำรองเท้า"เพราะเด็กเล็กไม่ได้เรียนรู้ด้วยการท่องจำ เราไม่สามารถสอนเรื่อง “ความดี” หรือ “คุณธรรม” ที่เป็นนามธรรมได้ด้วยการบอก หรือการสั่งสอน แต่เราปลูกฝังความดีงามกับเด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขได้ด้วยนิทาน ที่เด็กเล็กจะจินตนาการเรื่องเล่าจากนิทานติดเป็นภาพในใจที่สวยงาม